Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
  O nas   Władze     Statut    Struktura     Członkostwo    1%    Kontakt 

Cele


Celem Towarzystwa jest:

1/ rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy i innych członków Towarzystwa,
2/ dbałość o właściwe warunki do wykonywania zawodu lekarza,
3/ kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków,
4/ krzewienie i rozwijanie zasad deontologii lekarskiej i dbałość o ich przestrzeganie,
5/ prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej na rzecz lekarzy, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
6/ pomoc społeczna na rzecz rodzin lekarzy i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
7/ organizacja opieki nad lekarzami emerytami i lekarzami rencistami,
8/ sprawowanie opieki nad domami spokojnej starości, opieki społecznej itp., w których przebywają lekarze,
9/ organizacja opieki nad lekarzami inwalidami wojskowymi i wojennymi,
10/ opieka i pomoc społeczna na rzecz absolwentów studiów medycznych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
11/ wspieranie lekarzy niepełnosprawnych poprzez organizację rehabilitacji,
12/ promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa lekarzy bezrobotnych lub zagrożonych zwolnieniami z pracy,
13/ organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży rodzin lekarskich znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
14/ upowszechnianie kultury fizycznej wśród lekarzy,
15/ rozwijanie kontaktów i współpracy z lekarzami innych krajów,
16/ działanie na rzecz integracji europejskiej lekarzy i lekarzy dentystów,
17/ promocja i organizacja wolontariatu,
18/ działalność wspomagająca szkolenia i czynności informacyjne w w/w zakresie wspierające organizacje pozarządowe,
19/ zbieranie informacji i utrzymywanie kontaktów z instytucjami i osobami prawnie zainteresowanymi tą problematyką,
20/ inne zadania należące do sfery zadań publicznych, mające na celu zaspokajanie potrzeb społecznych lekarzy.”

/wyciąg ze statutu PTL/