Wybierz jezyk Strona glowna Mapa strony Kontakt
  O nas   Władze     Statut    Struktura     Członkostwo    1%    Kontakt 

Gdańsk

Prof. dr hab. med. Janusz Siebert
Akademia Medyczna 
Katedra Medycyny Rodzinnej
ul. Dębinki 2, 80-211 Gdańsk
tel. (58) 349 15 75, fax (58) 349 15 76

Władze na lata 2011-2015:

Prezes: Janusz Siebert


Aktualnie (na dzień 20/06/2006 r.) Oddział liczy 47 członków.
W lutym 2005 roku Oddział uzyskał w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku wpis do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy. W tym samym roku odbyły się dwa zebrania naukowo-szkoleniowe – 16/06/2005 roku zebranie, którego tematyką były posocznice i na którym wygłoszono dwa referaty; - 27/10/2005 roku zebranie na temat: „Aspekty hematologiczne choroby nowotworowej”, w trakcie którego wygłoszono dwa referaty.
W 2006 roku odbyło się jedno zebranie, w dniu 27 maja 2006 roku na temat: „Niewydolność serca, diagnostyka i leczenie”, gdzie wygłoszono dwa referaty.
Aktywną działalność prowadzi Fundusz Zapomóg Pośmiertnych pod społecznym przewodnictwem dr Henryka Leszniewskiego. Członkami Funduszu są 247 lekarzy, spośród których regularnie opłaca składki 227 członków. W latach 2000-2005 rodzinom 46 zmarłych lekarzy Fundusz wypłacił zapomogi o łącznej wartości 61 462 zł. Na rachunku bankowym na dzień 16/03/2006 roku Fundusz posiadał 16 187 zł. Z uwagi na trudną sytuację organizacyjną Oddziału i rezygnację z pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd Oddziału Pomorskiego PTL, na zebraniu zwyczajnym w dniu 4/03/2006 roku zwołał na dzień 1/04/2006 roku Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału. Wybrało ono nowe władze Oddziału, w tym Przewodniczącego, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Postanowiono także przeprowadzić akcję odnowienia członkostwa Oddziału poprzez ponowne przyjmowanie deklaracji członkowskich. Nawiązano współpracę z innymi instytucjami i organizacjami o zbieżnych celach, przede wszystkim z Katedrą Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej w Gdańsku i Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Wszechstronną pomoc w odbudowie działalności Oddział otrzymuje od Fundacji Kolejarzy „Zdrowie” – organizacji pożytku publicznego oraz Wydawnictwa Medycznego „Via Medica”. Fundacja udostępniła dla potrzeb Oddziału swoje biuro wraz z wyposażeniem, a przy udziale Wydawnictwa Medycznego „Via Medica” powstaje strona internetowa, która ma spełniać zadania szkoleniowe oraz integrujące środowisko lekarskie.
Oddział zamierza odtworzyć dawne struktury poprzez ponowną organizację kół, przede wszystkim koła przy Szpitalu Miejskim w Gdyni oraz nawiązać ścisłą współpracę z członkami studenckich kół naukowych. Niestety wskutek likwidacji z końcem 1998 roku kolejowej służby zdrowia, nieodwołalnie przestały istnieć największe koła Oddziału, działające przy jednostkach kolejowej służby zdrowia w Gdańsku i Tczewie, co stało się w konsekwencji kluczową przyczyną jego problemów organizacyjnych.
Poczynając od 1/04/2006 roku wznowiono działalność szkoleniową w formie comiesięcznych zebrań lekarzy.

 

Działalność w 2006 roku:

W 2006 roku w ramach cyklicznych kursów szkoleniowych odbyło się sześć konferencji naukowo-szkoleniowych, podczas których wygłoszono 14 referatów/wykładów. Konferencje cieszyły się dużą frekwencją i miały charakter szkolenia naukowego wielospecjalistycznego typu sympozjalnego z wprowadzającą prelekcją Oddziału. W ramach edukacyjnych realizowana jest czynna współpraca z Polskim Towarzystwem Medycyny Rodzinnej, Polskim Towarzystwem Kardiologicznym oraz Kolegium Medycyny Rodzinnej. W roku sprawozdawczym, w związku z ciężką chorobą prof. Juliana Stolarczyka, wieloletniego prezesa Gdańskiego Oddziału PTL i jego rezygnacją z pełnienia funkcji przewodniczącego, na wniosek Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 1 kwietnia Nadzwyczajne Zebranie członków Oddziału, na którym wybrano nowe władze Oddziału. Przewodniczącym Oddziału został prof. Janusz Siebert. Ponadto przyjęto uchwałę zweryfikowania przynależności organizacyjnej figurującej w dotychczasowej dokumentacji liczby członków (476) poprzez wypełnienie nowych deklaracji członkowskich. Na dzień 31/12/2006 zebrano 73 nowe deklaracje członkowskie. Adres siedziby Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego uległ zmianie. Siedziba mieści się aktualnie w budynku Katedry Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej w Gdańsku, przy ul. Dębinki 2, 80-211 Gdańsk. Oddział nawiązał współpracę z wydawnictwem medycznym ViaMedica, które zaoferowało pomoc i zaplecze informatyczne podczas tworzenia strony internetowej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Oddziału Gdańskiego. Obecnie jest finalizowana praca nad publicznym udostępnieniem strony internetowej.


<< Powrót